ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง เรื่อง การรับลงทะเบียน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อปท.
 
   

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

เรื่อง การรับลงทะเบียน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2564