กิจกรรม : โครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ
รายละเอียด :
    

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง ได้จัดทำโครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งมี นายกูอาแซ รงโซะ นายกองค์การบริหารสาวนตำบลเปาะเส้ง ในฐานะประธาน คกก.พัฒนา อบต.เปาะเส้ง เป็นประธาในที่ประชุม ร่วมกับ คกก.พัฒนา อบต.เปาะเส้ง, สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล, เจ้าหน้าที่ อบต.เปาะเส้ง และประชาชนในพื้นที่ตำบล  เปาะเส้ง เพื่อรวบรวมโครงการที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนตามความต้องการของประชาชน ภายใต้ประเด็นปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์และข้อจำกัดของหมู่บ้าน/ตำบล โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาและการปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตำบลเปาะเส้ง

 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565    อ่าน 53 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**