กิจกรรม : กิจกรรม ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” และ กิจกรรม Big cleaning da


รายละเอียด :
    

กิจกรรม ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำและ กิจกรรม
Big cleaning day พัฒนาสองข้างทางหลักในตำบล

 

 

              กิจกรรม ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำและ กิจกรรม Big cleaning day พัฒนาสองข้างทางหลักในตำบล ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการจุดประสงค์เพื่อปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ บริเวณสองข้างทางในหมู่บ้านและสถานที่สำคัญในหมู่บ้าน และพัฒนาทำความสะอาดในหมู่บ้าน ตลอดจนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี สร้างความรัก ความสามัคคี  และปรองดองของคนในชุมชน และเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่แต่ละพระองค์ทรงให้ความสำคัญและทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการดูแลและรักษาป่าไม้  ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเล็งเห็นถึงความสำคัญของป่าไม้ โดยรณรงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลูกป่าทดแทนในพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่อื่นๆ  
                 ดำเนินการในวันที่  ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ณ